Tiếng Anh Lớp 6 Review 1 Trang 37

  -  

Phần Skills giúp cho chính mình học củng cầm kiến thức cũng như 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết thông qua 3 unit đầu tiên. Bài viết là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


4. An và Mi are talking on the phone. Listen và circle the parts of the house you hear 5. Listen again and answer the questions
*

Reading

1. Choose A, B, or C for each blank in the email below. (Chọn A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống vào đoạn email bên dưới.)

From: an
fastmail.com

Subject: My best friend

Hi Nick,

It"s great khổng lồ hear from you. I want lớn tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)______with our family. She was a maths teacher (2)______a secondary school. She likes (3)______up early và watering the flowers in our garden. She usually helps (4)______with my homework. In the evening, she tells me interesting (5)______. She also listens (6)______me when I"m sad. I love my grandma very much.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 1 trang 37

What about you? Who"s your best friend?

Please write lớn me soon.

Bye bye,

An

A. Lives B. Works C. GoesA. For B. On C. AtA. Going B. Staying C. GettingA. I B. Me C. MyA. Stories B. Songs C. FilmsA. With B. To lớn C. For

Đáp án: 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-B

2.Read the text và answer the questions. (Đọc đoạn viết tiếp sau đây và trả lời câu hỏi)

MY SCHOOL

My new school is in a quiet place not far from the thành phố centre. It has three buildings và a large yard. This year there are 16 classes with more than 1,000 students in my school. Most students are hard-working & serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful & friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, football & basketball. I like English, so I joined the English club. I love my school because it is a good school.

Dịch:

Trường của tôi

Trường new của tôi nằm tại một nơi yên tĩnh nhưng không biện pháp xa trung thực bụng phố. Nó có 3 tòa nhà cùng sân trường cực kỳ lớn. Trong năm này trường tất cả 16 lớp với hơn 1000 học tập sinh. Phần nhiều các học viên đều chịu khó và nghiêm túc. Trường có khoảng 40 giáo viên. Họ rất nhiều hay giúp đỡ học sinh và cực kỳ thân thiện. Ngôi trường của tôi có rất nhiều câu lạc bộ: nhảy, tiếng Anh, mỹ thuật, đá bóng và láng rổ. Tôi mê thích tiếng Anh, vày vậy tôi vẫn tham gia câu lạc cỗ tiếng Anh. Tôi yêu thương trường của chính bản thân mình vì đó là 1 trong ngôi ngôi trường tốt.


Where is the writer"s new school? (Trường mới của tác giả ở đâu?)What are the students like? (Học sinh như thế nào?)What are the teachers like? (Giáo viên như vậy nào?)How many clubs are there in the school? (Có từng nào câu lạc cỗ ở vào trường?)Why does the tác giả love the school? (Tại sao tác giả yêu ngôi trường của mình?)

Trả lời:

It is in a quiet place not far from the thành phố centre.They are hard-working & serious.They are helpful & friendly.There"re 5 clubs.Because it is a good school.

Xem thêm: Blv Mạnh An Là Ai? Tiểu Sử Sinh Năm, Quê Quán Và Vợ Caster Đoàn Mạnh An

Speaking

3. Interview two classmates. Ask them what they like and dislike about your school và the reasons why. Write their answers in the table and report them khổng lồ the class. (Phỏng vấn hai người chúng ta cùng lớp. Hỏi họ điều mà họ thích cùng ghét về trường học tập và tại sao tại sao. Viết câu trả lời của chúng ta vào bảng bên dưới rồi report cho lớp.)

Ví dụ:

What he/she likes + reasonsWhat he/she dislikes + reasons
Classmate Amany interesting clubs - because she likes activitiesfar from her home - because it"s unconvenient
Classmate Bthere"s a library - because he loves readingin the centre of the thành phố - because it"s too noisy

4. An và Mi are talking on the phone. Listen và circle the parts of the house you hear. (An với Mi đang thì thầm trên năng lượng điện thoại. Lắng nghe rồi khoanh vào số đông phần của khu nhà ở mà bạn nghe được.)

Đáp án:kitchen, garden, living room, bedroom.

5. Listen again & answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp câu hỏi.)

What"s Mi"s mum doing? (Mẹ của mi đang làm cho gì?)What"s Mi"s dad doing? (Bố của mi đang làm gì?)Where is Mi"s younger brother? (Em trai của Mi vẫn ở đâu?) What"s Mi"s cousin doing? (Em chúng ta của ngươi đang có tác dụng gì?)

Trả lời:

She"s watering the plants in the garden.He"s listening to the radio.He"s in Mi"s bedroom.She"s watching TV.

Writing

6. Write an thư điện tử to your friend. Tell him/her about a family member. Include this information: (Viết thư điện tử gửi cho tới một tín đồ bạn. Kể cho mình ấy về 1 thành viên trong gia đình. Bao hàm các thông tin:)

Who the person is. (Người đấy là ai)How old he/she is. (Người đó bao nhiêu tuổi)What his/her job is/was. (Công vấn đề của fan đó là gì)What he/she likes doing. (Người đó thích hợp gì)What he/she does for you. (Những điều tín đồ đó tạo cho bạn)

Ví dụ:

From: est.r.w
fastmail.com

Subject: My family member

Hi Rachel,

It"s great khổng lồ hear from you. I want to tell you about my mum.

Xem thêm: Some By Mi Aha Bha Pha 30 Days Miracle Toner Review, Some By Mi Aha Bha Pha 30 Days Miracle Toner

Mum is the one who I love the most in my family. She"s 45 years old. She"s a shopkeeper & she"s always busy at the shop. In her freetime, she loves cooking và reading books, especially quotes books. Her favourite book is "The things you can see only when you slow down". It"s an interesting book. She usually baking cookies for me in the weekends. I"m fascinated by her cookies.